Training Specialty

ຫຼັກສູດ​: ​​ຝຶກອົບຮົມສະເພາະຕາມ​ຫົວ​ຂໍ້​ສາຍ​ວິຊາ​ການ (Training Specialty Training)

 • ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ເຂົ້າໃຈ, ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບ ທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນ;
 • ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ມີໂອກາດແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງ ສາດມາດນຳໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
 1. ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ
 2. ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງລັດຖະກອນ
 3. ການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ
 4. ການຮ່າງເອກະສານທາງລັດຖະການ
 5. ການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
 6. ທັກສະການເປັນຄູຝຶກທີ່ດີ
 7. ການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະກອນ
 8. ການບໍລິຫານຫ້ອງການ
 9. ພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ບົດຮຽນອື່ນໆຕາມສາຍວິຊາການ
 10. ເລຂານຸການ
 11. ການບໍລິຫານການປ່ຽນແປງ
 12. ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
 13. ການບໍລິຫານໂຄງການ
 14. ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
 15. ການຈັດຝຶກອົບຮົມຢ່າງມືອາຊີບ(ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຍັງມີຫຼາຍໆຫົວຂໍ້…ຕາມການສະເໜີຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ)

(ກໍານົດ​ສະ​ເພາະ​ຕາມ​ແຕ່​ລະ​ຫົວຂໍ້ຫຼັກສູດ).

ກຳນົດຕາມແຕ່ຫຼັກສູດ ແຕ່ລະຫົວຂໍ້

ກຳນົດຕາມແຕ່ຫຼັກສູດ ແຕ່ລະຫົວຂໍ້

(ຈະໄດ້ກໍານົດຕາມແຕ່ຫຼັກສູດ)