ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ, ລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບຕົ້ນ

ຫຼັກສູດ: ຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ, ລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບຕົ້ນ ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ຈຸດປະສົງ 1. ມາດຖານຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີການປົກຄອງ, ມີວິໄສທັດກ້ວາງໄກ, ມີລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ, ຄວາມຮູ້ດ້ານການ ຄຸ້ມຄອງລັດ ແລະ

ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກສູດເຕັກນິກ​ການ​ບໍລິຫານ

ຫຼັກສູດ: ເຕັກນິກ​ການ​ບໍລິຫານ ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ວິທີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ  ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ  ຈຸດປະສົງ ເພື່ອ​ໃຫ້ຜູ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ໄດ້​ຮຽນຮູ້, ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເພີ່ມ​ເຕີ່​ມກ່ຽວກັບທັກ​ສະ ​ແລະ ​​ເຕັກນິກ​ການ​ບໍລິຫານກໍ່ຄືການບໍລິຫານ​ຕົນ​ເອງ, ​ເວລາ, ​ເອກະສານ, ກອງ​ປະຊຸມ, ທີ​ມງານ ​ແລະ ການ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ໃນ​ອົງ​ການ. ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ

ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກສູດການ​ວິ​ເຄາະ ​ແລະ ພັດທະນາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ

ຫຼັກສູດ: ການ​ວິ​ເຄາະ ​ແລະ ພັດທະນາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົ​ມ ວິທີການຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການກ່ຽວກັບການພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ, ຂະບວນການວິເຄາະການຈັດຕັ້ງ, ການປະເມີນ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ.

ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກສູດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງແຜນການ-ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ​

ຫຼັກສູດ: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງແຜນການ-ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ​ ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ວິທີ​ການ​ຝຶກ​ອົບ ກິດຈະກຳປະກອບການຝຶກອົບຮົມ ຈຸດປະສົງ ຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ, ພາບລວມ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະລາຍງານທາງການເງິນຂັ້ນເມືອງ; ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນ

ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກທີ່ດີ

ຫຼັກສູດ: ຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກທີ່ດີ ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ວິທີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ  ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ  ຈຸດປະສົງ ເພື່ອເປັນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການສິດສອນຕ່າງໆຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ; ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການ

ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກສູດການບໍລິຫານຫ້ອງການ

ຫຼັກສູດ: ການບໍລິຫານຫ້ອງການ ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ວິທີການຝຶກອົບຮົມ ກິດຈະກຳປະກອບການຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ ຈຸດປະສົງ ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານທົ່ວໄປ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ ຂັ້ນເມືອງ ໂດຍສະເພາະບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ; ເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປົກຄອງຂອງ ສປປ ລາວ,

ອ່ານຕໍ່

ການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ

ຫຼັກສູດ: ການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ຈຸດປະສົງ ຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ວິທີການຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານທິດສະດີ, ຫຼັກການ ແລະ ບາງບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ທິດສະດີຂອງຕ່າງປະເທດ;

ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກສູດ​ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ

ຫຼັກສູດ​: ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ (Human Resource Management) ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົ​ມ ວິທີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການກ່ຽວກັບການປົກຄອງ, ການກຳນົດນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນ, ການບໍລິຫານການຈັດຕັ້ງ,

ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກສູດການຝຶກ​ອົບຮົມ​ລັດຖະກອນ​ໃໝ່(ພາກ​ທົ່ວ​ໄປ)

ຫຼັກສູດ​: ຝຶກ​ອົບຮົມ​ລັດຖະກອນ​ໃໝ່ ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົ​ມ ວິທີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການເຊີດຊູນ້ຳໃຈຮັກຊາດ ຄວາມສາມັກຄີ ເປັນປຶກແຜ່ນທົ່ວປວງຊົນເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຈັນຍາບັນຂອງລັດຖະກອນ,

ອ່ານຕໍ່