ຫຼັກສູດ​ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ

ຫຼັກສູດ​: ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ (Human Resource Management) ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົ​ມ ວິທີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການກ່ຽວກັບການປົກຄອງ, ການກຳນົດນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນ, ການບໍລິຫານການຈັດຕັ້ງ,

ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກສູດການຝຶກ​ອົບຮົມ​ລັດຖະກອນ​ໃໝ່(ພາກ​ທົ່ວ​ໄປ)

ຫຼັກສູດ​: ຝຶກ​ອົບຮົມ​ລັດຖະກອນ​ໃໝ່ ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົ​ມ ວິທີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການເຊີດຊູນ້ຳໃຈຮັກຊາດ ຄວາມສາມັກຄີ ເປັນປຶກແຜ່ນທົ່ວປວງຊົນເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຈັນຍາບັນຂອງລັດຖະກອນ,

ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກສູດການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ

ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ(Technology Utilisation in Administration) ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົ​ມ ວິທີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ ຈຸດປະສົງ · ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານ; · ເພື່ອເຮັດຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;

ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກສູດ​ຝຶກອົບຮົມສະເພາະຕາມ​ຫົວ​ຂໍ້​ສາຍ​ວິຊາ​ການ

ຫຼັກສູດ​: ​​ຝຶກອົບຮົມສະເພາະຕາມ​ຫົວ​ຂໍ້​ສາຍ​ວິຊາ​ການ (Training Specialty Training) ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົ​ມ ວິທີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ເຂົ້າໃຈ, ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບ ທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຊາສະເພາະ

ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກສູດ​ການນຳພາຕົວເອງ

ຫຼັກສູດ​: ​ການນຳພາຕົວເອງ (I Want to Lead) ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົ​ມ ວິທີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກິດຈະກຳປະກອບການຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ ຈຸດປະສົງ ພັດທະນາການຮັບຮູ້ ຄວາມສາມາດ, ຈຸດດີ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງຕົນເອງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງສາມາດປະເມີນ

ອ່ານຕໍ່