ຫຼັກສູດ​ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ

ຫຼັກສູດ​: ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ (Human Resource Management)

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການກ່ຽວກັບການປົກຄອງ, ການກຳນົດນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນ, ການບໍລິຫານການຈັດຕັ້ງ, ເຕັກນິກການບໍລິຫານ, ງົບປະມານ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

ບົດທີ 1:  ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການປົກຄອງ;

ບົດທີ 2: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ;

ບົດທີ 3: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ;

ບົດທີ 4: ເຕັກນິກການບໍລິຫານ;

ບົດທີ 5: ການບໍລິຫານການປ່ຽນແປງ;

ບົດທີ 6: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້ – ຈັດຈ້າງ;

ບົດທີ 7: ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ – ຊາຍໃນຂົງເຂດການປົກຄອງ.

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ, ລະດັບກາງ ລົງຮອດວິຊາການ.

· ບັນລະຍາຍ ແລະ ອະທິບາຍ                                                                            40 %

· ສົນທະນາຖາມ-ຕອບ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ                                       20 %

· ກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ທົດລອງຝຶກປະຕິບັດ                                                             20 %

· ກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມ, ວີດີໂອປະກອບບົດຮຽນ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ                               20 %

ນຳໃຊ້ເວລາ  5  ວັນ.

– ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ;

– ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງການຄັດເລືອກ, ບັນຈຸ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ຝຶກອົບຮົມ, ພັດທະນາ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆຕາມລະບຽບການຢ່າງເປັນລະບົບ;

– ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄຸນປະໂຍດຂອງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສາມາດໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ.