ຫຼັກສູດ​ການນຳພາຕົວເອງ

ຫຼັກສູດ​: ​ການນຳພາຕົວເອງ (I Want to Lead)

 • ພັດທະນາການຮັບຮູ້ ຄວາມສາມາດ, ຈຸດດີ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງຕົນເອງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງສາມາດປະເມີນ ແລະ ປ່ຽນແປງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອປັບປຸງວິທີການນຳພາຂອງຕົນເອງໃນໜ້າທີ່ ວຽກງານ.
 • ຮັບເອົາແນວຄວາມຄິດໃນການປັບປຸງຕົນເອງ ເພື່ອພະຍາຍາມສືບຕໍ່ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ;
 • ສ້າງແນວຄວາມຄິດທີ່ທ້າທາຍຂອງຕົນເອງດ້ວຍການຮັບເອົາແນວຄວາມຄິດນອກກອບ, ວິທີການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃໝ່ໆ ເຂົ້າໄປບໍລິຫານໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດ;
 • ສະແດງໃຫ້ເຫັນພຶດຕິກຳການໃຫ້ການບໍລິການຂອງລັດທີ່ດີ ດ້ວຍການຮັບເອົາແນວຄວາມຄິດທີ່ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ຄ່ານິຍົມເຂົ້າໃນການຕັດສິນບັນຫາ, ການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການບໍລິຫານລັດ;
 • ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ມີຈັນຍາບັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພັດທະນາຄົນອື່ນ ເພື່ອບັນລຸມາດຕະຖານສູງສຸດດ້ານຈັນຍາບັນ ໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ວິຊາຊີບ.

ບົດທີ 1: ການຮັບຮູ້ ແລະ ການພັດທະນາຕົນເອງ

 1. ການຮັບຮູ້ຕົນເອງ
 2. ການພັດທະນາຕົນເອງ
 3. ແນວຄິດສ້າງສັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ

ບົດທີ 2: ຄ່ານິຍົມ ແລະ ຈັນຍາບັນ

 1. ຄ່ານິຍົມ
 2. ຈັນຍາບັນ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ແລະ ກາງ

 • ບັນລະຍາຍ ແລະ ອະທິບາຍ                                                                    40 %
 • ສົນທະນາຖາມ-ຕອບ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ                                        20 %
 • ທົດລອງຝຶກປະຕິບັດ ຫຼື ກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ສ້າງກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມນອກສະຖານທີ່ 40 %
 1. ປະກອບມີ 6 ກໍລະນີສຶກສາ:

–  ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ: ການສົ່ງເສີມການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ;

–  ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ: ການປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານຢູ່ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ;

–  ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້:  ການເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ການຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງກາເຟລາວ;

–  ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ: ການສະໜອງນໍ້າສະອາດໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ 80% ພາຍໃນປີ 2015;

– ຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງ: ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ນາຍບ້ານ;

– ຫ້ອງການຖະແຫລງຂ່າວ,​ ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ: ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ;

 1. ກິດຈະກຳຈະລາຈອນຕິດຂັດ (traffic jam) ເວລາ 45 ນາທີ;
 2. ກິດຈະກໍາປົດໂສ້ (prison break) ເວລາ 30 ນາທີ;
 3. ກິດຈະກໍາປະກອບຊິ້ນສ່ວນ (bits and pieces) ເວລາ 30 ນາທີ;
 4. ກິດຈະກໍາໂຍນບານ (Systems Machine) ເວລາ 45 ນາທີ;

ນຳໃຊ້ເວລາ  3  ວັນ.