ຫຼັກສູດ​ຝຶກອົບຮົມວຽກງານການບໍລິຫານລັດ

ຫຼັກສູດ: ຝຶກອົບຮົມວຽກງານການບໍລິຫານລັດ
(Public Administration)

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການກ່ຽວກັບການປົກຄອງ, ການກຳນົດນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນ, ການບໍລິຫານການຈັດຕັ້ງ, ເຕັກນິກການບໍລິຫານ, ງົບປະມານ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.

ບົດທີ 1:  ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການປົກຄອງ;

ບົດທີ 2: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ;

ບົດທີ 3: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ;

ບົດທີ 4: ເຕັກນິກການບໍລິຫານ;

ບົດທີ 5: ການບໍລິຫານການປ່ຽນແປງ;

ບົດທີ 6: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້ – ຈັດຈ້າງ;

ບົດທີ 7: ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ – ຊາຍໃນຂົງເຂດການປົກຄອງ.

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ, ລະດັບກາງ ລົງຮອດວິຊາການ.

  • ບັນລະຍາຍ ແລະ ອະທິບາຍ                                                                        40 %
  • ສົນທະນາ ຖາມ – ຕອບ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ                                   30 %
  • ທົດລອງຝຶກປະຕິບັດ ຫຼື ກໍລະນີສຶກສາ, ສ້າງກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມ ແລະ ທັດສະນະ    ສຶກສາ 30 %

ນໍາໃຊ້ເວລາ  5  ວັນ.

– ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຍົກລະດັບທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການຕ່າງໆ ໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ ເຊັ່ນ: ການປົກຄອງ, ການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນ, ການບໍລິຫານການຈັດຕັ້ງ, ເຕັກນິກການບໍລິຫານ, ງົບປະມານ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊື້ – ຈັດຈ້າງ;

– ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະນໍາເອົາບົດຮຽນຕ່າງໆຈາກວິທະຍາກອນກ່ຽວກັບວຽກງານການບໍລິຫານລັດໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນ ວຽກງານຕົວຈິງ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດີຂື້ນກ່ວາເກົ່າໃນການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ.