ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ, ລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບຕົ້ນ

ຫຼັກສູດ: ຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ, ລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບຕົ້ນ

1. ມາດຖານຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ

 • ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ
 • ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີການປົກຄອງ, ມີວິໄສທັດກ້ວາງໄກ, ມີລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ, ຄວາມຮູ້ດ້ານການ ຄຸ້ມຄອງລັດ ແລະ ມີວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງຖືກຕ້ອງ;
 • ກຳແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ມີຄວາມສາມາດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນເຂົ້າໃສ່ການປັບປຸງບູລະນະແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ຕ່າງໆ;
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຫັນທິດທາງຍຸດທະສາດ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກກ່ຽວກັບ ຂະແໜ່ງການຂອງຕົນໃຫ້ກາຍເປັນແຜນການລະອຽດ, ສາມາດຕິດຕາມກວດກາ, ປຸກລະດົມພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ;
 • ຮູ້ເຮັດວຽກການເມືອງແນວຄິດ ແລະ ມີບົດຮຽນໃນການກໍ່ສ້າງພັກ, ພະນັກງານ, ຮູ້ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ພະນັກງານຢ່າງເໝາະສົມ, ຮູ້ນຳພາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕົນໃຫ້ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງ.

2. ແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ

 • ມີແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກຢ່າງມີວິທະຍາສາດ ບົນພື້ນຖານຫຼັກການຢ່າງແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ;
 • ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ຈຸດສຸມ, ມີຄາດໝາຍ ແລະ ມີການອຳນວຍຄວບຄຸມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມີການຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼຸບຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍດ້ານດີ, ດັດແປງແກ້ໄຂດ້ານອ່ອນຢ່າງທັນເວລາ;
 • ມີຄວາມຂະຫຍັນຫ້າວຫັນ, ສາມາດແກ້ໄຂວຽກງານໄດ້ທັນເວລາ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ແທດ ເໝາະກັບຕົວຈິງ ບົ້ນພື້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ;
 • ກ້າຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ຍຸຕິທຳ;
 • ມີທັດສະນະມະຫາຊົນຈະແຈ້ງ, ຮູ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ-ຟັງຄຳຄິດເຫັນ, ໃກ້ຊິດຕິດແທດ ເປັນຫວ່າງເປັນໄຍ ແລະ ຮູ້ຮຳຮຽນນຳມະຫາຊົນ, ເຄົາລົບສິດເປັນເຈົ້າຂອງມະຫາຊົນ ແລະ ໄດ້ຮັບການເຊື່ອຖືຮັກແພງຈາກມະຫາຊົນ
 1. ການຄຸ້ມຄອງຍຸດທະສາດ (ຫຼັກສູດການກຳນົດວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດ)
 2. ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ
 3. ການບໍລິຫານການປ່ຽນແປງ (ຫຼັກສູດການປ່ຽນແປງ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ)
 4. ພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ(ຫຼັກສູດການນໍາພາ ບົດທີ 1)
 5. ການຄຸ້ມຄອງການປະເມີນຜົນ
 6. ຈັນຍາບັນ ແລະ ຄ່ານິຍົມ (ຫຼັກສູດການນຳພາ ບົດທີ 3)

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີດຳລົງຕໍາແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ