ຫຼັກສູດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງແຜນການ-ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ​

ຫຼັກສູດ: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງ
ແຜນການ-ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ

ຈຸດປະສົງ
ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ
ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ
ວິທີ​ການ​ຝຶກ​ອົບ
ກິດຈະກຳປະກອບການຝຶກອົບຮົມ
ຈຸດປະສົງ

  • ຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ, ພາບລວມ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະລາຍງານທາງການເງິນຂັ້ນເມືອງ;
  • ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນ ແລະຄວາມເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບລະບຽບ ແລະຂັ້ນຕອນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການຄຸ້ມຄອງດ້ານວຽກງານການວາງແຜນ, ງົບປະມານ ແລະການເງິນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການກວດສອບພາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ.

ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ

ບົດທີ 1: ການພັດທະນາຕາມທິດນຳສາມສ້າງ

ບົດທີ 2 : ແຜນຍຸດທະສາດ

ບົດທີ 3: ການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ບົດທີ 4:  ການຄຸ້ມຄອງ ແລະການຂຽນບົດນຳສະເໜີໂຄງການ

ບົດທີ 5:  ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງ​ລັດ ຂັ້ນເມືອງ​

ບົດທີ 6:  ການກວດສອບ

ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີດຳລົງຕໍາແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບຕົ້ນ.

ວິທີ​ການ​ຝຶກ​ອົບ

  • ບັນລະຍາຍ ແລະ ອະທິບາຍ 30 %
  • ສົນທະນາຖາມ-ຕອບ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ 30 %
  • ກິດຈະກຳກຸ່ມ / ເກມ / ຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ນຳສະເໜີຜົນງານກຸ່ມ 40 %

ກິດຈະກຳປະກອບການຝຶກອົບຮົມ

– ກິດຈະກຳການການກຳນົດຍຸດທະສາດ ແລະວິໄສທັດ (ກິດຈະກຳ Zoom)

– ກໍລະນີສຶກສາ ກ່ຽວກັບການສ້າງຍຸດທະສາດ;

– ຊົມວິດີໂອການສ້າງ SWOTS; ກິດຈະກຳຈັບຄູ່ຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ

– ກິດຈະກຳທົດລອງຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ (ຕົ້ນໄມ້ບັນຫາ, Pcap)

– ທັດສະນະສຶກສາ