ຫຼັກສູດການ​ວິ​ເຄາະ ​ແລະ ພັດທະນາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ

ຫຼັກສູດ: ການ​ວິ​ເຄາະ ​ແລະ ພັດທະນາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການກ່ຽວກັບການພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ, ຂະບວນການວິເຄາະການຈັດຕັ້ງ, ການປະເມີນ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ.

ບົດທີ 1: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ;

ບົດທີ 2: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການວິເຄາະການຈັດຕັ້ງ;

ບົດທີ 3: ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີວິເຄາະອົງການຈັດຕັ້ງ;

ບົດທີ 4: ການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງ;

ບົດທີ 5: ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນກິດຈະກຳການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງ;

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ, ລະດັບກາງ ລົງຮອດວິຊາການ.

  • ບັນລະຍາຍ ແລະ ອະທິບາຍ 40 %
  • ສົນທະນາຖາມ-ຕອບ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ 30 %
  • ປະຕິບັດຕົວ, ກິດຈະກຳ ຫຼື ຫຼິ້ນເກມ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ 30 %

ນຳໃຊ້ເວລາ  5  ວັນ.

ພາຍຫຼັງທີ່ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດ:

– ເຂົ້າໃຈທິດສະດີ, ຫຼັກການຂອງການວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ;

– ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ເຂົ້າໃນການວິເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາການຈັດຕັ້ງໄດ້ຢ່າງ  ເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດນຳເອົາບົດຮຽນດັ່ງການໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງທີຕົນເອງຮັບຜິດຊອບໄດ້ຢ່າງເລີກເຊິ່ງກ່ວາເກົ່າ.