ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ປະກອບມີກົງຈັກຊ່ວຍວຽກດັ່ງນີ້:

ພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

 1. ສ້າງແຜນງານ, ແຜນການ ​ແລະ ​ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການ​ປົກຄອງ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອໃຫ້ຫົວໜ້າສະຖາບັນສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
 2. ຈັດລຽງບູລິມະສິດຫົວຂໍ້ບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ເພື່ອສະເໜີຄະນະສະຖາບັນພິຈາລະນາ;
 3. ​​ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຄະນະສະຖາບັນພິຈາລະນາປະກາດໃຊ້ກ່ຽວກັບຂະບວນການ, ວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດເປັນຈິງ ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວ;
 4. ດຳເນີນການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈລະບົບການ​ການ​ປົກຄອງ, ການບໍລິຫານລັດ​ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຢ່າງເປັນລະບົບ, ປະຫວັດສາດຜ່ານມາ, ປະຈຸບັນ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ;
 5. ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະບົບການ​ການ​ປົກຄອງ, ການບໍລິຫານລັດ​ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແລະວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແຕ່ລະໄລຍະ;
 6. ນໍາສະເໜີ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳ​ເລັດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ປົກຄອງ​ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 7. ຈັດກອງປະຊຸມ-ສໍາມະນາດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງຕາມການອະນຸມັດ;
 8. ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຕາມແຜນການ ແລະ ໂຄງການຂອງສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ;
 9. ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຂອງພະແນກໃຫ້ຄະນະນໍາສະຖາບັນຊາບເປັນປົກກະຕິ;
 10. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ​ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍຂອງຄະນະນຳສະຖາບັນ.

ພະ​ແນ​ກພັດທະນາ​ຫລັກສູດມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 1. ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ ​ແລະ ​ໂຄງການສ້າງ ແລະ​ພັດທະນາ​ຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ​ ​ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 2. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ​ຄວາມ​ຕ້ອງການການ​ຝຶກ​ອົບຮົມເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ເຂົ້າໃນ​ການ​ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແຕ່ລະລະດັບ;
 3. ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຫລັກສູດ​ຝຶກ​ອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິຫານລັດ​ ​ແລະ ວຽກງານອື່ນ​ໆ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາຕົວຈິງແຕ່ລະໄລຍະ;
 4. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ກໍານົດຮູບແບບ, ກິດຈະກໍາ ແລະ ວິທີການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນເນື້ອໃນ ຫລັກສູດໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບເປົ້າໝາຍເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ ແຕ່ລະລະດັບ;
 5. ດໍາ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລອງຈັດ​ຝຶກອົບຮົມຫລັກສູດ​ທີ່ສໍາເລັດໃນການສ້າງໃຫ້ເປົ້າໝາຍກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນຂັ້ນຕອນນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາຮັບຮອງ;
 6. ຄຸ້ມຄອງ, ປັບປຸງ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ປະເມີນເນື້ອໃນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໃນແຕ່ລະຄັ້ງ;
 7. ເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງການ, ການກຳນົດຫົວຂໍ້ຫຼັກສູດ ແລະ ຂະບວນການປະມີນຜົນພາຍຫຼັງຝຶກອົບຮົມ 06 ເດືອນຫາ 01 ປີ;
 8. ຈັດກອງປະຊຸມ-ສໍາມະນາດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບວຽກງານສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫລັກສູດຕາມການອະນຸມັດ;
 9. ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການກັບສະບັນຝຶກອົບຮົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມຕາມແຜນການ ແລະ ໂຄງການຂອງສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ;
 10. ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຂອງພະແນກໃຫ້ຄະນະນໍາສະຖາບັນຊາບເປັນປົກກະຕິ;
 11. ແນະນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ພະແນກຝຶກອົບຮົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ;
 12. ຄົ້ນຄວ້າ, ດັດປັບ ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ;
 13. ສະເໜີຄະນະສະຖາບັນ ເພື່ອສັ່ງໂຈະການຝຶກອົບຮົມ ເມື່ອເຫັນໄດ້ວ່າມີການລະເມີດຫຼັກສູດ ຫຼື ກະທຳຜິດຕໍ່ລະບຽບຂອງການຝຶກອົບຮົມ;
 14. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ​ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍຂອງຄະນະນຳສະຖາບັນ.

ພະແນກຝຶກອົບຮົມ, ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

 1. ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ ​ແລະ ​ໂຄງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ ແລະ ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບສູງແຕ່ລະໄລຍະ;
 2. ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດລະບຽບ, ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ມີຄວາມເໜາະສົມແລະ ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທຸກລະດັບ;
 3. ຝຶກອົບຮົມລັດຖະກອນທີ່ມີຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ ແລະ ລັດຖະກອນທີ່ຮັບຕໍາແໜ່ງໃໝ່ ລະດັບສູງ ແລະ ກາງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
 4. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຄູຝຶກ ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຫລັກສູດຕ່າງໆຂອງສະຖາບັນໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 5. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ-ສະຖິຕິກ່ຽວກັບລະບົບການຝຶກອົບຮົມຂອງສະຖາບັນ​ໃຫ້ເປັນລະບົບ-ຄົບຊຸດ;
 6. ສັງລວມ, ຄຸ້ມຄອງ, ສະໜອງ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບລະບົບການຝຶກອົບຮົມຂອງສະຖາບັນໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ-ອົງການທຽນ​ເທົ່າຂັ້ນສູນກາງ-ທ້ອງຖິ່ນ;
 7. ຈັດກອງປະຊຸມ-ສໍາມະນາດ້ານວິຊາການວຽກງານຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ ຕາມການອະນຸມັດ;
 8. ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການກັບສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຕາມແຜນການ ແລະ ໂຄງການຂອງສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ;
 9. ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຂອງພະແນກໃຫ້ຄະນະນໍາສະຖາບັນຊາບເປັນປົກກະຕິ;
 10. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ​ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍຂອງຄະນະນຳສະຖາບັນ.

ພະແນກບໍລິຫານມີໜ້າທີ່ ດ່ັ່ງນີ້:

 1. ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ ຫຼື ວຽກ​ງານຄົ້ນຄວ້າການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະຖາບັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 2. ​​ນໍາສະເໜີຄະນະສະຖາບັນກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຜນຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ, ການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານແຕ່ລະໄລຍະ,
 3. ເປັນໃຈກາງການປະສານງານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານ-ພິທີການ, ການເງິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ຄຸ້ມຄອງເອກະສານເຂົ້າ-ອອກ ​ແລະ ຕາປະທັບຂອງສະຖາບັນ;
 4. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ,ກວດກາການປະຕິບັດແຜນການ-ໂຄງການຂອງບັນດາພະແນກພາຍໃນສະຖາບັນ ແຕ່ລະໄລຍະ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຄະນະສະຖາບັນການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງສະຖາບັນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກໍານົດ;
 6. ເປັນເສນາທິການ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນສະຖາບັນ;
 7. ເປັນໃຈກາງໃນການພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງສະຖາບັນ;
 8. ຮັບປະກັນເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການເຮັດວຽກຂອງຄະນະສະຖາບັນ, ບັນດາພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂອງສະຖາບັນ ບົນພື້ນຖານປະຍັດ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ;
 9. ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ປອດໄພພາຍໃນສະຖາບັນ;
 10. ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຂອງພະແນກໃຫ້ຄະນະນໍາສະຖາບັນຊາບເປັນປົກກະຕິ;
 11. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ​ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍຂອງຄະນະນຳ

ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫໍສະມຸດມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

 1. ສ້າງແຜນການແລະ ໂຄງການກ່ຽວກັບວຽກງານການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບຫໍ ສະໝຸດໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ທັນສະໄໝ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານລວມຂອງສະຖາບັນ ແຕ່ລະໄລຍະ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ສ້າງ​ຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ​ເກັບ​ກຳ, ສັງ​ລວມ,ສະຖິຕິ​ບັນດາ​ປື້ມ​ຄູ່ມື ​ແລະ ຕຳລາ​ຕ່າງໆຂອງສະຖາບັນໃຫ້ເປັນລະບົບ;
 3. ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານກ່ຽວກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ພັດທະນາໂປແກຼມ, ເວັບໄຊ໌, ວີ​ດີ​ໂອ, ສ້າງວາລະສານ, ແຜນພັບ ແລະ ຮູບເຫລັ້ມ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາ, ສະຖາບັນການພັດທະນາ, ການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 4. ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການກັບສະຖາບັນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບກັບວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫໍສະໝຸດຕາມແຜນການ ແລະ ໂຄງການຂອງສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ;
 5. ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຂອງພະແນກໃຫ້ຄະນະນໍາສະຖາບັນຊາບເປັນປົກກະຕິ;
 6. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ​ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍຂອງຄະນະນຳສະຖາບັນ.