ວິໄສທັດ

ມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາສະຖາບັນເປັນສູນກາງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນສະໄໝ