ຫຼັກສູດການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ

ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ(Technology Utilisation in Administration)

· ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານ;
· ເພື່ອເຮັດຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;

· ເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຜນງານ-ໂຄງການ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ບົດທີ 1: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້;

ບົດທີ 2: ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ;

ບົດທີ 3: ການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນລັດຖະກອນ;

ບົດທີ 4: ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອການບໍລິຫານ (MIS);

ບົດທີ 5: ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການນຳສະເໜີບົດ;

ບົດທີ 6: ການນຳໃຊ້ Software ເຂົ້າໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ;

ບົດທີ 7: ການນຳໃຊ້ Software ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານໂຄງການ;

ບົດທີ 8: ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມຕ່າງໆ.

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທົ່ວໄປ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງ     ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ.

· ບັນລະຍາຍ ແລະ ອະທິບາຍ                                                             40 %

· ສົນທະນາຖາມ-ຕອບ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ                               30 %
· ກິດຈະກຳກຸ່ມ / ເກມ / ຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ນຳສະເໜີຜົນງານກຸ່ມ            30 %

ນຳໃຊ້ເວລາ  5  ວັນ.

ພາຍຫຼັງທີ່ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດ:

– ກໍາໄດ້ບົດຮຽນ ແລະ ຫຼັກການພື້ນຖານການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້;

– ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເໝາະສົມ;

– ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຜນງານ-ໂຄງການໃຫ້ມີ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ;  ບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄອມພິວເຕີ້.