ຫຼັກສູດການຝຶກ​ອົບຮົມ​ລັດຖະກອນ​ໃໝ່(ພາກ​ທົ່ວ​ໄປ)

ຫຼັກສູດ​: ຝຶກ​ອົບຮົມ​ລັດຖະກອນ​ໃໝ່

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການເຊີດຊູນ້ຳໃຈຮັກຊາດ ຄວາມສາມັກຄີ ເປັນປຶກແຜ່ນທົ່ວປວງຊົນເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຈັນຍາບັນຂອງລັດຖະກອນ, ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ເອກະສານທາງລັດຖະການ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານລັດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ການບໍລິຫານຫ້ອງການ, ເລຂານຸການ ແລະ ການສຳເນົາເອກະສານ, ການເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ(ທີມງານ), ພິທີການ ແລະ ມາລະຍາດທາງສັງຄົມ.

ບົດທີ 1: ການເຊີດຊູນ້ຳໃຈຮັກຊາດ ຄວາມສາມັກຄີເປັນປຶກແຜ່ນທົ່ວປວງຊົນ ເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຮັ່ງມີຜາສຸກ;

ບົດທີ 2: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ;

ບົດທີ 3: ຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານກ່ຽວກັບຈັນຍາບັນຂອງລັດຖະກອນ;

ບົດທີ 4: ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ;

ບົດທີ 5: ເອກະສານທາງລັດຖະການ ຂອງ ສປປ ລາວ;

ບົດທີ 6: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານລັດຂອງສປປ ລາວ;

ບົດທີ 7: ການບໍລິຫານຫ້ອງການ;

ບົດທີ 8: ເລຂານຸການ ແລະ ການສຳເນົາເອກະສານ;

ບົດທີ 9: ການເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ (ທີມງານ);

ບົດທີ 10: ພິທີການ ແລະ ມາລະຍາດທາງສັງຄົມ.

ເປົ້າໝາຍເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ “ຫຼັກສູດຝຶກ ອົບຮົມລັດຖະກອນໃໝ່ (ພາກທົ່ວໄປ)” ແມ່ນລັດຖະກອນໃໝ່ (ໄລຍະຝຶກງານ), ລັດຖະກອນສົມບູນ, ພະນັກງານທີ່ຍົກຍ້າຍມາຈາກ    ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ກຳລັງປະກອບອາວຸດທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໄລຍະ 3 ປີລົງລຸ່ມ ແລະ ບໍ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດນີ້ມາກ່ອນເປັນຕົ້ນ.

  • ບັນລະຍາຍ ແລະ ອະທິບາຍ 40 %
  • ສົນທະນາຖາມ-ຕອບ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ 30 %
  • ທົດລອງຝຶກປະຕິບັດ ແລະ ສ້າງກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມ (ຫຼິ້ນເກມ) 30 %

ນຳໃຊ້ເວລາ 5  ວັນ.

ພາຍຫຼັງທີ່ສຳເລັດການເຂົ້າຝຶກອົບຮົມແລ້ວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດ:

– ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, ຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທຳ, ລະບຽບ, ໜ້າທີ່ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ແລະ ຫຼັກການໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເຊັ່ນ: ຮູ້ຈັກປັບຕົວເອງເຂົ້າກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງ ການຈັດຕັ້ງ;

ສາມາດນຳເອົາບາງບົດຮຽນ ແລະ ທິດສະດີ ໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ຮັບການມອບໝາຍຈາກການຈັດຕັ້ງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.