ຫຼັກສູດການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ຫຼັກສູດ: ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານທິດສະດີ, ຫຼັກການ ແລະ ບາງບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ທິດສະດີຂອງຕ່າງປະເທດ; ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຮຽນຮູ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ບັນຈຸເຂົ້າເຮັດວຽກຈົນຮອດການສິ້ນສຸດການເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.

ບົດທີ 1: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ

ບົດທີ 2: ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງ ສປປ ລາວ;

ບົດທີ 3: ການຝຶກອົບຮົມພັດທະນາລັດຖະກອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ

ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;

ບົດທີ 4: ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແບບອີເລັກໂຕນິກ;

ບົດທີ 5: ການກວດກາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.

ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງ (4-5) ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ຢູ່ບັນດາ​ກະຊວງ-ອົງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

  • ບັນລະຍາຍ ແລະ ອະທິບາຍ 40 %;
  • ສົນທະນາຖາມ-ຕອບ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ 20 %;
  • ກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ທົດລອງຝຶກປະຕິບັດ 20 %;
  • ກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມ, ວີດີໂອປະກອບບົດຮຽນ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ 20 %.

ນຳໃຊ້ເວລາ  5  ວັນ.

ພາຍຫລັງທີ່ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມແລ້ວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ:

– ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ;

– ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງການຄັດເລືອກ, ບັນຈຸ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ,           ຝຶກອົບຮົມ, ພັດທະນາ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆຕາມລະບຽບການຢ່າງເປັນລະບົບ;

– ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄຸນປະໂຍດຂອງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສາມາດໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ.